Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), zwanym dalej RODO Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniu PISA 2022 jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewskiej 8, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres e-mail: ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na ww. adres.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

 3. Źródło pochodzenia danych osobowych:
  Dane osobowe dyrektorów szkół (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce wykonywania pracy i jego lokalizacja) zostały pozyskane przez IBE ze źródeł dostępnych publicznie – np. ze strony internetowej Szkoły, z innych źródeł internetowych.
  Dane osobowe szkolnych koordynatorów badania (imię, nazwisko, miejsce wykonywania pracy i jego lokalizacja, nr telefonu, adres e-mail) zostały udostępnione IBE przez Szkołę, w której szkolny koordynator badania jest zatrudniony.

 4. Cel i podstawa przetwarzania:
  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu badawczego PISA 2022. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust 2 lit. g) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 1. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe udostępnione nam przez Szkołę oraz dane zgromadzone w badaniu terenowym umożliwiające identyfikację osoby fizycznej będziemy przetwarzać najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. Dane, o których mowa w pkt. 3 zostaną zniszczone, a dane zgromadzone w trakcie badania terenowego zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie z nich wszelkich identyfikatorów pozwalających na ich powiązanie z daną osobą fizyczną. Wyniki badania będą przetwarzane jedynie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych (bez możliwości identyfikacji szkół, miejscowości czy poszczególnych osób uczestniczących w badaniu), bez ograniczeń czasowych.
 1. Odbiorcy danych
  Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji badania firmie PBS Sp. z o.o., odpowiedzialnej za realizację badania w szkole, która będzie przetwarzała dane najpóźniej do 31 czerwca 2022 r.

  Po usunięciu wszelkich danych identyfikacyjnych, odpowiedzi na pytania ankietowe i pytania testowe zostaną przekazane do organizatora międzynarodowego programu badawczego PISA, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Konsorcjum realizującego badanie PISA 2022. W skład Konsorcjum wchodzą: Educational Testing Service (Princeton, New Jersey, USA), ACT (Iowa City, USA), Australian Council for Educational Research (Sydney, Australia), Westat (Rockville, Maryland, USA).

 1. Prawa osób fizycznych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w badaniu przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) prawo do usunięcia danych osobowych;

  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w badaniu.
 2. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.
Close Menu