Zakończyła się terenowa realizacja ósmej edycji badania PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). W Polsce badanie przeprowadzono w 246 szkołach i wzięło w nim udział ponad 7 tys. piętnastolatków.

Uczniowie z 246 szkół ponadpodstawowych z całej Polski w marcu i kwietniu uczestniczyli w międzynarodowym badaniu sprawdzającym praktyczne umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie. 7633 piętnastolatków rozwiązywało zadania dotyczące umiejętności rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego, rozumowania w naukach przyrodniczych, myślenia kreatywnego i umiejętności finansowych. Odpowiadali też na pytania ankietowe dotyczące różnych aspektów uczenia się.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim dyrektorom i nauczycielom za umożliwienie realizacji i pomoc przy przeprowadzaniu badania w ich szkołach. Dziękujemy uczniom i rodzicom za zaangażowanie i udział w tym przedsięwzięciu badawczym.

Po zgromadzeniu danych ze wszystkich szkół przeprowadzono wieloetapowy proces kontroli spójności danych i sprawdzania dokumentacji badawczej. Po weryfikacji rozpoczął się etap kodowania, czyli oceniania rozwiązań zadań wpisywanych przez uczniów. Odpowiedzi uczniów były kodowane przez 5 zespołów, z których każdy był odpowiedzialny za jeden z 5 obszarów będących przedmiotem pomiaru umiejętności. Wielotygodniowy proces kodowania poprzedzały międzynarodowe i krajowe szkolenia, na których omawiano zadania i szczegółowe procedury dotyczące oceniania odpowiedzi uczniów. Kodowane były również odpowiedzi uczniów na pytania kwestionariusza dotyczące zawodów wykonywanych przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów, a także dotyczące opinii na temat zawodu wykonywanego przez uczniów w przyszłości. Kategorie te kodowane były przy użyciu klasyfikacji ISCO. W kolejnym etapie badania zanonimizowane zbiory danych pozyskane w Polsce zostały przekazane do konsorcjum międzynarodowego, które jest odpowiedzialne za sprawdzenie poprawności wdrożenia przez każdy z krajów szczegółowych procedur zapewniających porównywalność wyników pomiędzy krajami i między poszczególnymi edycjami badania.

Na podstawie danych przesłanych przez wszystkie kraje biorące udział w badaniu międzynarodowe konsorcjum przeprowadza proces łączenia danych, ich kontrolę i analizę. Ogłoszenie wyników badania odbędzie się pod koniec 2023 roku. Wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości na całym świecie tego samego dnia w formie raportu międzynarodowego oraz raportów krajowych przygotowywanych przez krajowe zespoły badawcze.

Close Menu