W tym roku szkolnym realizowany będzie kolejny cykl największego badania edukacyjnego. Zespół PISA przygotowuje się do przeprowadzenia badania głównego PISA 2022, które rozpocznie się 1 marca 2022 roku i odbędzie się w ponad 250 szkołach z terenu całej Polski. Rekrutacja szkół wylosowanych do badania rozpocznie się w listopadzie 2021 roku.

Jednym z elementów przygotowania badania głównego było badanie pilotażowe. W Polsce przeprowadzono je w maju i czerwcu 2021 na terenie trzech wybranych województw. Badanie odbyło się w 50 szkołach ponadpodstawowych (liceach, technikach, szkołach branżowych I stopnia). Wzięło w nim udział 50 dyrektorów szkół oraz 1659 uczniów. Uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego, rozumowania w naukach przyrodniczych, umiejętności finansowych i myślenia kreatywnego, a następnie wypełniali kwestionariusze dotyczące różnych aspektów uczenia się.

Po zebraniu wyników ze wszystkich szkół przeprowadzono wieloetapowy proces kontroli spójności danych. Odbyło się również kodowanie odpowiedzi na zadania otwarte. Zadania były kodowane przez 5 zespołów, z których każdy był odpowiedzialny za jeden z 5 obszarów będących przedmiotem pomiaru umiejętności. Proces kodowania poprzedzały szczegółowe szkolenia, na których omówiono wszystkie zadania i procedury dotyczące oceniania odpowiedzi. Procesowi kodowania podlegały również odpowiedzi uczniów na pytania kwestionariusza – np. te dotyczące zawodów wykonywanych przez ich rodziców/opiekunów prawnych, a także dotyczące opinii na temat wykonywanego przez uczniów w przyszłości zawodu.

W kolejnym etapie badania zanonimizowane zbiory danych wytworzonych w polskiej części badania zostały przesłane do konsorcjum międzynarodowego. Na podstawie danych przesłanych przez wszystkie kraje biorące udział w badaniu międzynarodowe konsorcjum przeprowadza analizy, które są podstawą decyzji dotyczących ostatecznego kształtu narzędzi badawczych oraz procedur stosowanych w badaniu głównym.

Close Menu