Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016), zwanym dalej RODO Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniu PISA 2022 jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewskiej 8, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres e-mail: ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na ww. adres.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

 3. Źródło pochodzenia danych osobowych:
  Dane osobowe uczniów (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, płeć, nazwa szkoły, oznaczenie oddziału klasowego, informacja o braku możliwości udziału w badaniu, np. ze względu na brak znajomości języka polskiego lub ze względu na niepełnosprawność – jeśli dotyczy) zostały udostępnione IBE przez Szkołę, której uczniem/uczennicą jest Państwa dziecko.
 1. Cel i podstawa przetwarzania:
  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu badawczego PISA 2022
  – dane, o których mowa w pkt. 3, przetwarzane będą w celu przekazania informacji oraz pozyskania zgody na udział dziecka w badaniu, oraz w celach udokumentowania przebiegu badania, kontroli – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) oraz 9 ust 2 lit. g) RODO – przetwarzane jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  – w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu, oprócz danych wskazanych w pkt. a) będziemy przetwarzać:

     a) w celach naukowych i badawczych – odpowiedzi uczniów na pytania ankietowe zgromadzone w trakcie badania terenowego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) oraz 9 ust 2 lit. g) RODO – przetwarzane jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
     b) dane osobowe uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych zawarte w formularzu zgody na badanie (imię i nazwisko), będziemy przetwarzać w celu wykazania udzielenia zgody na udział w badaniu na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. uzasadniany interes, który polega na ochronie swoich praw.

 1. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe udostępnione nam przez Szkołę oraz dane zgromadzone w badaniu terenowym umożliwiające identyfikację ucznia będziemy przetwarzać najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. Dane, o których mowa w pkt. 3 zostaną zniszczone, a dane zgromadzone w trakcie badania terenowego zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie z nich wszelkich identyfikatorów pozwalających na ich powiązanie z danym uczniem. Wyniki badania będą przetwarzane jedynie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych (bez możliwości identyfikacji szkół, miejscowości czy poszczególnych osób uczestniczących w badaniu), bez ograniczeń czasowych. Dane zawarte w formularzu zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
 1. Odbiorcy danych
  Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji badania firmie PBS Sp. z o.o., odpowiedzialnej za realizację badania w szkole, która będzie przetwarzała dane najpóźniej do 31 czerwca 2022 r.

  Po usunięciu wszelkich danych identyfikacyjnych, odpowiedzi na pytania ankietowe i pytania testowe zostaną przekazane do organizatora międzynarodowego programu badawczego PISA, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Konsorcjum realizującego badanie PISA 2022. W skład Konsorcjum wchodzą: Educational Testing Service (Princeton, New Jersey, USA), ACT (Iowa City, USA), Australian Council for Educational Research (Sydney, Australia), Westat (Rockville, Maryland, USA).

 1. Prawa osób fizycznych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w badaniu przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4) prawo do usunięcia danych osobowych;

  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w badaniu.

 2. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.
Close Menu